Service Engineering

Forum ILS vidareutvecklar produktföretagens sätt att utveckla produkter genom att integrera metoder för att påverka produkternas servicebarhet, tillförlitlighet och servicekostnad – service engineering.

Ett ökat fokus på service och helhetslösningar, i form av kombinationer av service och produkter, ställer nya krav på sättet att utveckla produkter. Det innebär ett ökat behov av att i utvecklingsarbetet beakta service och tillförlitlighet för att kunna säkra och förbättra helhetslösningens totala kostnadseffektivitet och kundvärde.

Forum ILS har genomfört en forskningsstudie inom Service engineering. Studien tittar på hur företagen förändrat sin produktutveckling ur ett serviceperspektiv och hur den stämmer överens med att företagens affärsidéer förändrats. Här kan du ta del av resultatet från den studien.
Läs mer