Case 3: Utveckling servicetjänster


BESKRIVNING AV UPPDRAGET:
Kunden saknade enhetliga och definierade servicetjänster kring sina produkter och uttryckte ett behov av att skapa nya och mer konkurrenskraftiga servicetjänster med god lönsamhet.

Forum ILS och kunden genomförde projektet i tre steg:
1. Kartläggning av befintliga servicetjänster på företagets olika marknader och dess lönsamhet och konkurrensförmåga.

2. Analysera kundens alla aktiviteter och behov av olika typer av servicetjänster före, under och efter användningen av produkterna.

3. Analysera marknadspotentialen för de identifierade servicetjänsterna och utveckla betalningsmodeller.

Resultatet för kunden blev väl definierade och flexibla servicetjänster för marknadsanpassning samt tillhörande betalningsmodeller. Forum ILS stödjer kunden med löpande analyser av servicetjänster samt resursplanering och logistik.